Skip to product information
1 of 1

Autism Spectrum Australia

Developing Social And Emotional Skills - Vietnamese Edition

Developing Social And Emotional Skills - Vietnamese Edition

Regular price $25.00 AUD
Regular price Sale price $25.00 AUD
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Developing Social And Emotional Skills - Vietnamese Edition

This is a Vietnamese Translation of our popular "How To" Guide - A guide for developing Social and emotional skills.

For children and adolescents, play is a platform in which they learn about themselves and the world around them, develop their cognitive and motor skills as well as their relationships with others. As a person develops, play gives way to other important social skills such as social etiquette and conversation.

This how-to guide for developing social and emotional skills is for children who are able to play cooperatively with adults (taking turns, directing play as well as allowing an adult to direct play) and are showing an active interest in interacting with their peers.

Developed by Genevieve Johnsson, Psychologist and Early Intervention Specialist, Aspect Building Blocks®, Autism Spectrum Australia (Aspect). Edited by Marina Bailey and Jessica Degrassi, Psychologists and Early Intervention Specialists, Aspect Building Blocks.Tổ chức Aspect (Phổ Tự kỷ Úc - Autism Spectrum Australia) muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp cận để biết các thông tin về các dịch vụ được cung cấp bởi Aspect, để biết chúng tôi làm việc ra sao, quý vị làm thế nào để có thể tiếp cận các dịch vụ chúng tôi cung cấp và điều gì quý vị có thể trông đợi nếu quý vị chọn sử dụng dịch vụ Aspect.

Để giúp quý vị nắm được các thông tin hiện có, Aspect có các thông tin trên trang mạng và trong cuốn sách mỏng về chính sách của chúng tôi, một bản bằng tiếng Anh, một bản được trình bầy bằng tiếng Anh dễ hiểu kèm theo tranh minh hoạ. Chúng tôi cũng sử dụng Sở Thông dịch Quốc gia (TIS) để giúp những người không nói tiếng Anh cần được hỗ trợ để nắm được thông tin của Aspect.

Nếu quý vị cần được hỗ trợ để hiểu các thông tin của Aspect bằng ngôn ngữ của mình, xin hãy gọi cho Sở Thông dịch TIS số 131 450 để có thông dịch bằng ngôn ngữ của mình rồi xin nối máy cho Autism Spectrum Australia (1800 277 328).

 To order this manual as part of a bundle, please click here.

View full details